Home Տեղեկատվական կենտրոն Հայտարարություններ Հայտարարություն

Քանդակագործության Միջազգային Սիմպոզիումի մասնակցության հրավեր:

Քանդակագործության Ազգային պարկ- թանգարանը իրականացնում է քանդակագործական աշխատանքների փակ մրցույթ, որի ընթացքում ընտրված լավագույն 9 հեղինակները կմասնակցեն Քանդակագործության Գյումրու Երկրորդ Միջազգային երիտասարդական Սիմպոզիումին:
Սիմպոզիումը կայանալու է 2015 թ.հուլիսի վերջին տասնօրյակից մինչև օգոստոսիառաջին տասնօրյակը /տևողությունը 21 օր /: Մասնակիցների ժամանում մեկնում,կեցության, սննդի ծախսերը հոգում է հրավիրող կողմը՝ ներկայացնելով հավեյլալմանրամասներ շարադրող համաձայնագիր:
Մասնակցության համար դիմել նշված հասցեյով՝ ներկայացնելով հայտագիր,աշխատանքների լուսանկարչական ալբոմ՝ ընտրության դեպքում գրավոր հաստատելովմասնակցությունը
Ընտրությունը կատարելիս նախապատվությունը տրվելու է հետևյալ 27-35 տարեկանմասնակիցներին ովքեր ունեն.
- Գեղարվեստի բուհի քանդակագործության կամ դեկորատիվ կիրառական արվեստիբաժնի դիպլոմ:
-հինգ տարի աշխատանքային կամ ստեղծագործական փորձ:
- մասնակցություն ցուցադրությունների ու մրցույթների / ներկայացնել վկայականներիկրկնօրինակներ- առանձին ֆայլի տեսքով/
- ստեղծագործությունների լուսանկարների ալբոմ / պորտոֆլյո- առանձին ֆայլի տեսքով /
- ստեղծագործական կենսագրություն/ CV- առանձին ֆայլի տեսքով /
-մասնակցություն կերպարվեստի երիտասարդական միջազգային և հանրապետականփառատոնների
Սիմպոզիումի բոլոր մասնակցիները կպարգևատրվեն թանկարժեք նվերներով ևհավաստագրերով: Մրցույթի երեք մասնակիցներ կստանան դրամական պարգևներհամապատասխանաբար՝ առաջին , երկրորդ և երրորդ անվանակարգերով:
Աշխատանքները իրականացվելու են հայկական տուֆ քարի և մետաղի համադրմամբ ՝առանց եռակցման ավանդական ձևով:
Կատարման համար անձնական գործիքները ունենալը պարտադիր է:
Կազմակերպիչները տրամադրում են կտրող գործիքներ և գործիքների սպասարկմանմիջոցներ:

Հետաքրքրվածները կարող են դիմել հայտարարության տարածման օրվանից սկսած ՝մինչև 2015 հուլիսի 12 ժամը 00:00
e-mail  Այս էլ.փոստի հասցեն պահպանված է spam bots-երից, պետք է Javascript-ին հնարավորություն տալ դիտելու համար mob.+37455 81 1 281,+37496 81 12 82

Քար և երկաթ
Կատարման նյութ և գաղափար
Մինչ այժմ մեզ հայտնի քանդակագործության սիմպոզիումները իրականացվում ենտարաբնույթ նյութերով:
Հայաստանում անցկածված քանդակագործության սիմպոզիումների ժամանակ մասնակիկիրառականություն են ստանում հայկական տուֆ քարի և մետաղի համադրմամբկատարված աշխատանքները՝ինչը նախադեպ է ստեղծում այս երկու նյութեր համադրմանփորձի ուսումնասիրության համար:
Առհասարակ տուֆ քարի օգտագործումը կերպարվեստի նպատակներով ունիզարգացման բազմաթիվ հնարավորություններ: Կիրառվելով որպես հարթաքանդակիկատարման նյութ՝ հիմնականում օգտագործվում է զարդանախշերի իրականացմաննպատակներով, սակայն վերջին տարներին քանդակագործության նյութերիփորձարկումները նոր հնարավորություններ են առաջարկում ստեղծագործողին ևհայկական քարին տալիս կերպարվեստի նմուշ դառնալու նոր հնարավորություններ:Քանդակագործության Գյումրու Երկրորդ Միջազգային Սիմպոզիումը հնարավորություն էտալիս ստեղծագործել քար և պայմանականորեն անվանված երկաթ համադրմամբ:

Սրբացյալ մաքառողները
ՔանդակագործությանԳյումրու Երկրորդ միջազգային Սիմպոզիում
Թեմա 

Ժամանակից քաղաքակրթություն պարտավորված ծերանում է՝քանի դեռ չի տվել 1915թվականի հայոց ցեղասպանության գնահատականը և չի դատապարտել այն: Մեկ դարշարունակվող ժխտողականության արդյունքում մարդկությունը ականատեսն է եղելբազում ավերների, պատերազմների, բռնություններ և եթե հավելել ամենուրեքտարածված սպանությունը, խաղաղ բնակիչների տեղահանության դեպքերն ումարդկային պարզ ճակատագրերի նկատմամբ անտարբերությունը՝ ստացվում է, որ Մենքչենք ունեցել ապագա և ինչ որ տեղ ժամանակի մեջ մոլորվել ենք:
Այս տարի Հայ Առաքելական եկեղեցին սրբադասել է Հայոց Եղեռնի 1.5միլիոննահատակերին / նահատակները ըստ Հայ առաքելական եկեղեցու դավանությանանդատաստան բարձարանում են երկինք/: Հայոց եկեղեցին վերջին հարյուրամյակիընթացքում առաջին անգամ է իրականացնում սրբադասում և իրադարձության բունխորհուրդը պարզ մարդկային ճակատագրերն են, որոնք ապրում են մեր մեջ, մաքառումմեզանով հանուն ճանաչման և հետագա ստեղծարար կյանքի:


Предложение об участии в Симпозиуме скульптур
 

 

Национальный Парк - музей скульптур проводит закрытый конкурс скульптурных работ, отобранные в процессе которого 9 лучших авторов примут участие во Втором международном молодежном симпозиуме скульптур города Гюмри.  Симпозиум продолжится с последней декады июля до первой декады августа 2015 года  

( продолжительность 21 день). Все расходы, связанные с прибытием, проживанием, питанием и отбытием участников, берет на себя приглашающая сторона, предстовляется  договор с дополнительными подробностями. Для принятия участия обращаться по следующему адресу, предоставив заявку об участии, фотоальбом с работами, в случае выбора письменное заверение об участии. При выборе предпочтение будет отдаваться следующим участникам  от 27до 35 лет, которые имеют: 

 

- димплом факультета скульптуры или декоративно-прикладного искусства Художественной адакемии. 

- рабочий или творческий пятилетний стаж. 

- участие в выставках и конкурсах (представить копии документов в виде отдельного файла) 

- фотоальбом с работами(портфолио в виде отдельного файла) 

- творческую биграфию(CV- в виде отдельного файла) 

- участие в молодежных международных или республиканских художественных фестивалях: 

Все участники сипмозиума будут вознаграждены ценными призами и сертификатами. Трое участников конкурса получат денежные призы согласно I, II, III местам. Работы будут осуществлены сочетанием армянского туфа и металла без традиционной сварки. Наличие собственных инструментов обязательно.  Организаторами будут предоставленырежущие инструменты. Заинтересованные могут обращаться по данному адресу со дня распространения объвления до 00:00 ч. 20 - го июня 2015г, e-mail: artartmek@mail.ru , mob.+37455 81 1 281, 

+37496 81 12 82. 

Камень и металл материал и идея выполнения. Известные нам до сих пор симпозиумы скульптур осуществляются различными материалами. Во время симпозиумов скульптур, проводимых в Армении, получают частное применение работы с сочетанием армянского туфа и металла, что является прецедентом для изучения данного опыта. Вообще использование туфа в художественных целях имеет многочисленные возможности развития. 

Используя в качестве материала для барельефа, туф, в основном, применяется, в целях орнамента. Однако эксперименты со       скульптурными материалами за последние годы предоставляют творцам новые возможности и дают армянскому камню возможность стать образцом изобразительного искусства. Второй международный молодежный симпозиум скульптур города Гюмри предоставляет возможность создавать из сочетания камня и условно названного металла. Тема Второго международного молодежного симпозиума скульптур города Гюмри – “Священные борющиеся”. 

Современная цивилизация вынужденно стареет, пока она не осудила геноцид армян 1915 г. и не дала должную оценку ему. В результате политики отрицания, длящейся столетие, человечество стало свидетелем многочисленных войн, разрушений, насилий, и если к этому прибавить распространенные повсюду убийства, депортации мирного населения и безразличие к судьбам простых людей, получается, что у нас не было будущего и мы где-то заблудились. В этом году армянская апостольская церковь возвела в ранг святых 1,5 миллиона жертв геноцида. За последнее столетие армянская церковь впервые осуществляет подобное, и истинных смысл этого – обычные судьбы простых людей, живущих среди нас, борющихся во имя признания и будущей  творческой жизни. 

-----------------------

 

An offer to take part in International Sculpture Second Symposium of Gyumri RA 2015 Sculpture national Park-Museum is realizing a closed contest of sculpture works during which the authors of 9 best works chosen will take part in the second Gyumri International Symposium. The Symposium will take place in 2015 from the last 10 days of July up to the first 10 days or August (the duration – 21 days). The arrival, departure, accommodation, food cost, of participants, will be covered by the inviting side presenting an agreement on additional details. To participate, please contact via the given address presenting a note, an album of works; and a written confirmation in case of being chosen. Preference will be given to participants between 27-35 who meet the following conditions: - A diploma of “Applied decorative Art”, “Applied sculptural” department of the Fine Art Academia. - Five years of working experience or creating experience. - Participation in exhibitions and contest (copied versio

...