Home Տեղեկատվական կենտրոն Հայտարարություններ Հայտարարություն

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն 

Գյումրու քաղաքապետարանը հայտարարում է, որ 2016Ãíականի փետրվարի 19 –ÇÝ տեղի կունենա ներքաղաքային ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային տրանսպորտով ուղևորների կանոնավոր փոխադրումներն իրականացնող կազմակերպությունների ընտրության հերթական մրցույթ հետևյալ ավտոբուսային ¨ միկրո³íïáµáõë³ÛÇÝ երթուղիների համար:  

N

ԵՐԹՈՒՂՈՒ՝ 

Անվ.և համարը 

Սկզբնակետը,

/երթակարգ. կետ/

Վերջնակետը 

/ երթակարգ. կետ/

Տեսակը 

Միկրոավտոբուսային

Սպասարկման համար

պահանջվող

ավտոբուսների թիվը

/ներառյալ

պահուստային

ավտոբուսների թիվը/

Մրցույթի

Անցկացման 

օրերը 

թիվ 9

փողոց  Կոշտոյան

Ե/Գ Բանավան

ավտոբուս

5

19.02.2016թ. 

թիվ 10 

նախկին ավտոբուսային պարկ

Հաղթանակի պողոտա 

ավտոբուս 

5

19.02.2016թ. 

թիվ 18

Հաղթանակի պողոտա

փողոց Ե. Չարենց

միկրոավտոբուս

12

19.02.2016թ. 

թիվ 28

փողոց Տ. Ճարտարապետի

փողոց Տ. Ճարտարապետի

միկրոավտոբուս

14

19.02.2016թ. 

թիվ 33

Մուշ-1 թաղ.

Սևերսկի թաղամաս

միկրոավտոբուս

10

19.02.2016թ. 

թիվ 50

Օդանավակայան

Մուշ-2 թաղամաս

միկրոավտոբուս

10

19.02.2016թ. 


Հայտերը ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó կարող են ներկայացíել Գյումրուքաղաքապետարան (ù.¶ÛáõÙñÇ, ì³ñ¹³Ý³Ýó 1մրցույթային հանձնաժողովին 2015թդեկտեմբերի 10-Çó µáÉáñ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ ûñ»ñÇÝժամը 9:00-ից մինչեւ 18:00-ն՝ 2016թ 16-ը փետրվարի ներառյալ:

Մրցույթը ϳÝóϳóíÇ նախկին /ՕՐՍ/ -ի տարածքում հասցեն՝ Ղանդիլյան 3/ա ժամը 11:00-ին: Èñ³óáõóÇã ïեղեկությունների համար դիմել մրցութային հանձնաժողովին, հեռ. 0312 –2-22-30:

ØñóáõÛÃÝ ³ÝóϳóíáõÙ ¿ ÐРϳé³í³ñáõÃÛ³Ý 2001Ã. û·áëïáëÇ 16-Ç ÃÇí 762 áñáßÙ³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ:

Ց Ա Ն Կ 

ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱUՏԱԹՂԹԵՐԻ

1. Հայտ.

2. Ընդհանուր օգտագործման ուղևորատար ավտոմոբիլային տրանսպորտով կանոնավոր փոխադրումների կազմակերպման լիցենզիա.

3. Կազմակերպության կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական գրանցման վկայական.

4. Ավտոբուսների տեխնիկական անձնագրեր (գրանցման վկայագրեր).

5. Ավտոբուսներին ամրակցված վարորդների` վարորդական իրավունքի վկայականներ, աշխատանքային փորձը հավաստող փաստաթղթեր, uահմանված կարգով բժշկական հանձնաժողովի կողմից տրված` առողջական վիճակի մաuին տեղեկանքներ.

6. Ավտոբուսի վարձակալման դեպքում` վարձակալության պայմանագիր.

7.Ավտոբուսն այլ տեuակի վառելիքով շահագործելու համար վերաuարքավորելու (կահավորելու) դեպքում` շահագործման և վերասարքավորման oրինականությունը հաuտատող փաuտաթուղթ.

8. Ավտոբուսի վարորդի` սեղմված բնական կամ հեղուկ գազով աշխատելու դեպքում` oրինականությունը հաստատող փաստաթուղթ.

9. Ավտոբուսների նախաուղերթային տեխնիկական զննման և բուժզննման աշխատանքների իրականացման հետ կապված անհրաժեշտ փաստաթղթերը և հիմքերը` գործող մրցութային կարգով պահանջվելու դեպքերում.

10. Կազմակերպության կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ շարժական կազմի հավաքակայանի uեփականության (oգտագործման) իրավունքի պետական գրանցման վկայական` գործող մրցութային կարգով պահանջվելու դեպքերում, ինչպես նաև ավտոբուսների ամենoրյա նախաուղերթային տեխնիկական զննումը, դրանց կայանումը և պահպանումն իրականացնելու պայմանագիր` գիշերակացով սպասարկվող երթուղիների համար.

11. Փակ ծրարով ներկայացնում է երթուղու uպաuարկման համար առաջարկվող մեկ ուղևորի և ուղեբեռի (եթե սահմանված է) փոխադրման գինը, իuկ միջմարզային և ներմարզային երթուղիների համար` նաև ըuտ նախատեսված միջանկյալ կանգառների:

Նշված փաստաթղթերի պատճենները ներկայացվում են մեկ օրինակից, կազմակերպության կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ կողմից սոսնձված, կնքված և ստորագրված, իսկ անհատ ձեռնարկատիրոջ կնիք չունենալու դեպքում` սոսնձված և իր կողմից ստորագրված փաթեթով: Փաթեթի փաստաթղթերը պետք է նույնպես կնքված լինեն հայտատու կազմակերպության կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ կողմից «Իսկականի հետ ճիշտ է» գրառմամբ և ստորագրությամբ, իսկ անհատ ձեռնարկատիրոջ կնիք չունենալու դեպքում` «Իսկականի հետ ճիշտ է» գրառմամբ և ստորագրությամբ, ինչով հավաստվում է դրանց իսկությունը:

 Մրցութային հանձնաժողովի նախագահ` ՎԱՂԱՐՇԱԿ  ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ