Home Տեղեկատվական կենտրոն Հայտարարություններ Հայտարարություն

ՃՇՏՈՒՄ

Գյումրու քաղաքապետարանը հայտարարում է վարձակալության տրամադրվող համայնքային սեփականություն հանդիսացող շինությունների (իրենց զբաղեցրած հողամասերով) մրցույթի 2022թ. նոյեմբերի 17-ին կայանալիք մրցույթի հայտարարության մեջ փոփոխություն կատարելու մասին

azdarar.am հասցեում գտնվող Հայաստանի Հանրապետության հրապարակային ծանուցումների պաշտոնական ինտերնետային կայքում 21 հոկտեմբերի 2022 թ. կայանալիք աճուրդի 1165734 ծածկագրով հայտարարության մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունը.
վերնագրում «հայտարարում է» բառից հետո լրացնել «կառուցապատման իրավունքով և /կամ/» բառերը և 1-ին կետի 6-րդ սյունակի «հինգ հարյուր» բառերը փոխարինել «երկու հարյուր երեսունհինգ» բառերով:

Գյումրու համայնքապետարան