Home Տեղեկատվական կենտրոն Հայտարարություններ Հայտարարություն

Աշխատանքի հայտարարություն

Պաշտոն։  Գնումների մասնագետ (2 հաստիք Գյումրի/Վանաձոր)

Կազմակերպություն։  Վանաձորի համայնքապետարան

Աշխատանքի վայր։  Վանաձոր և Գյումրի համայնքներ

Դիմելու վերջնաժամկետ։  27-ը մարտի,2021թ

Աշխատանքի տևողություն։  3 տարի (3 ամիս փորձաշրջանով)

Աշխատանքի ակնկալվող մեկնարկ։  01 -ը ապրիլի,2021թ

Նախաբան..  Վանաձորի համայնքապետարանը՝ համագործակցելով Գյումրու համայնքապետարանի և Լեհաստանի Պիլա քաղաքի համայնքապետարանի հետ, ԵՄ ֆինանսավորմամբ սկսում է ԴԱՇԻՆՔ՝ հանուն կայուն և կանաչ կառավարման (ԿԿԿ ԴԱՇԻՆՔ) ABC.GoV: Alliance for Better City Governance, and in Armenian)) ծրագիրը։ Ծրագիրը մեկնարկել է 2021թ փետրվարի 1-ից։

Ծրագրի նպատակն է․.  Նպաստել Վանաձորի և Գյումրու քաղաքային կայուն կառավարմանը՝ ոլորտում քաղաքականության և ընթացակարգերի, ծառայությունների որակի բարելավման, ինչպես նաև Լեհաստանի (ԵՄ) Պիլա համայնքի հետ գործընկերային փորձի փոխանակման միջոցով։

Ծրագիրը աշխատանքի է հրավիրում փորձառու Գնումների մասնագետի, ով պատասխանատու է լինելու ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների գնումների իրականացման կազմակերպման համար՝ ինչպես նախատեսված է գնումների պլանում, որը ժամանակ առ ժամանակ թարմացվում և համաձայնեցվում է Ծրագրի ղեկավարի և ԵՄ գրասենյակի հետ՝ ԵՄ (PRAG) և ՀՀ գնումների ընթացակարգերին համապատասխան:

Հիմնական պարտականությունները․

• Կազմել գնումների պլանը (գնումների մեթոդ, տիպեր, քանակներ, արժեքներ, մատակարարման պահանջներ, աղբյուրներ և այլն) և հսկել դրա իրականացումը:
• Թարմացնել ծրագրի կարիքների վրա հիմնված գնումների պլանը՝ Ծրագրի ղեկավարի հետ սերտ համագործակցությամբ և ուղարկել Եվրամիության (ԵՄ) գրասենյակ՝ վերանայման և հաստատման
• Պատրաստել մրցութային փաստաթղթերը՝ ԵՄ տանդարտների համաձայն՝ համակարգելով Ծրագրի ղեկավարի և ԵՄ գրասենյակի հետ: Պոտենցիալ հայտատուներին տրամադրել մրցութային փաստաթղթերը:
• Աջակցել գնահատման հանձնաժողովի անդամներին տեխնիկական և ֆինանսական նպատակների գնահատման գործընթացում՝ մրցութային փաստաթղթերի պահանջների համապատասխան:
• Աջակցել գնահատման հանձնաժողովին՝ պայմանագրի շնորհման համար, գնահատման զեկույցների և առաջարկությունների նախապատրաստման գործընթացում:
• Պատրաստել պայմանագրերը և ներկայացնել պայմանագրերի պատճեները Ծրագրի ղեկավարի և ԵՄ գրասենյակին՝ պայմանագրերի նախնական վերանայման համար:
• Յուրաքանչյուր գործընթացի համար գնումների կարգավիճակի վերաբերյալ զեկուցել Ծրագրի ղեկավարին:
• Հետևել արտադրանքի ժամանակին առաքման և բավարար որակի ապահովմանը։
• Մրցույթի մասնակիցների հետ բանակցել գնի, առաքման եղանակի և առաքման ժամանակի մանրամասները։
• Ստուգել հաշիվ-ապրանքագրերի ճշգրտությունը և տալիս է վճարման համաձայնություն։
• Պահպանել բոլոր փաստաթղթերը և արձանագրությունները՝ ստուգումների և ԵՄ վերանայման համար:
• Ապահովել պայմանագրի կառավարումը, որը ներառում է պայմանագրի իրականցման ճշգրտության ստուգումը և հաստատումը, պայմանագրով սահմանված ժամկետի ավարտի ստուգումը։

Պահանջվող որակավորումները․

• Բարձրագույն կրթություն հետևյալ ոլորտներից որևէ մեկում՝ տնտեսագիտություն, հանրային կառավարում կամ իրավագիտություն կամ համապատասխան այլ ոլորտում
• Առնվազն 3 տարվա՝ ՀՀ և/կամ ԵՄ, և/կամ միջազգային այլ կազմակերպությունների գնումների իրականացման աշխատանքային փորձ՝ միջազգային կազմակերպությունների կողմից ֆինանսավորվող ծրագրերում։
• Գնումների ոլորտում հիմնարար փորձառություն (տեղական/միջազգային), որը ներառում է մրցույթի կազմակերպում, պայմանագրի շնորհում, ապրանքների ներմուծում:
• ԵՄ՝ գնումների ընթացակարգերին քաջատեղյակ լինելը կդիտվի որպես առավելություն:
• Հաղորդակցվելու, բանակցելու, վերլուծելու, զեկույցներ և հաշվետվություններ մշակելու և ներկայացնելու կարողություն:
• Անգլերենի իմացություն՝ մասնավորապես գնումների ոլորտի անգլերեն տերմինաբանության գերազանց իմացություն:
• Համակարգչային գիտելիքներ, մասնավորապես՝ MS Word և Excel:

Վարձատրություն.  Ըստ աշխատանքային գործունեության պատմության, բայց ոչ ավելի, քան նախատեսված է ծրագրի բյուջեով։

Ծրագրի նպատակն է.  Նպաստել Վանաձորի և Գյումրու քաղաքային կայուն կառավարմանը՝ ոլորտում քաղաքականության և ընթացակարգերի, ծառայությունների որակի բարելավմանը:

Ծրագրի բաղադիչներն են․

• Վանաձոր և Գյումրի համայնքների քաղաքային կայուն կառավարման քաղաքականության ու գործիքների բարելավում՝ համահունչ ազգային և ԵՄ չափանիշներին։
• Աջակցություն Վանաձոր և Գյումրի համայնքներին մաքուր շրջակա միջավայր ստեղծելու գործում՝ ներդնելով «կանաչ» հանրային տրանսպորտ և թափոնների վերամշակման պրակտիկա։
• Վանաձորի և Գյումրու համայնքային ծառայողների կարողությունների բարելավում՝ քաղաքային կայուն կառավարման, «կանաչ» տրանսպորտային համակարգի և աղբի վերամշակման արդյունավետ տեխնոլոգիաների գործարկման ոլորտներում։

Ինչպե՞ս դիմել․

Հետաքրքրված անձիք պետք է իրենց ինքնակենսագրությունը (CV) ներկայացնեն հետևյալ էլելկտրոնային փոստով․ Այս էլ.փոստի հասցեն պահպանված է spam bots-երից, պետք է Javascript-ին հնարավորություն տալ դիտելու համար ` վերնագրում նշելով

«ABC.GoV- ԴԱՇԻՆՔ ծրագիր․ Ֆինանսական և ադմինիստրատիվ հարցերով օգնական- Վանաձոր» կամ Ֆինանսական և ադմինիստրատիվ հարցերով օգնական- Գյումրի»։

Դիմումների վերջնաժամկետը 2021 թ մարտի 12-ն է։ Ժամկետանց դիմումները չեն ընդունվելու։ Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն Ընտրող հանձնաժողովի կողմից ինքնակենսագրականների հիման վրա ընտված դիմորդները։

 

 

Position։  Procurement Specialist (2 positions- Vanadzor, Gyumri)

Organization։  Vanadzor Municipality

Post Location (s)։  Vanadzor and Gyumri communities 

Application deadline։  27 March 2021

Employment։  3 years (3 months probation period)

Expected start date։  01 April 2021

Description:  Vanadzor Municipality, in cooperation with Gyumri Municipality, Pila Municipality, Poland, launches EU-funded Alliance for Better City Governance Project. (ABC.GoV). The Project started on 1 February, 2021.

Within the framework of the project, it is planned to recruit an experienced Administrative/Financial Assistant who will be responsible for providing assistance in financial, administrative and logistical issues.

Main Responsibilities:

• Develop a procurement plan (procurement method, types, quantities, values, supply requirements, sources, etc.) and monitor its implementation.
• Update the project needs-based procurement plan in close collaboration with the Project Team Leader and send to the European Union Delegation (EUD) for review և approval
• Prepare bidding documents in accordance with EU standards in coordination with the Project Team Leader and EUD. Provide bidding documents to potential bidders.
• Assist the members of the evaluation committee in the process of evaluating the technical and financial objectives in accordance with the requirements of the tender documents.
• Assist the evaluation committee in awarding the contract, in the process of preparing the evaluation reports and proposals.
• Prepare contracts and submit copies of contracts to the EUD and the Project Team Leader for a preliminary review of contracts.
• Report the status of the procurement process to the Project Team Leader.
• Ensure timely delivery and sufficient quality of the product.
• Negotiate the price, delivery method and delivery time details with the tenderers.
• Check the accuracy of invoices and give an agreement for payments.
• File and keep all documents and protocols for auditors and EUD review.
• Ensure the management of the contract, which includes the verification of the accuracy of the contract implementation and the verification of the expiration of the term defined by the contract.

Qualifications and Experience:

• Higher education in any of the following fields: economics, public administration or law or other relevant fields.
• At least 3 years of experience in the procurement provided for the state and/or EU and/or other international organizations.
• Profound experience in the field of procurement (local/international), which includes organizing a tender, awarding a contract, importing goods.
• Awareness of EUD procurement procedures will be seen as an advantage.
• Ability to communicate, negotiate, analyze, provide reports.
• Knowledge of English, especially excellent knowledge of English terminology in the field of procurement.
• Computer skills, in particular MS Word և Excel.

Remuneration.  According to the salary history, but not more than budget by the project.

About the Project.  Overall objective: Contribute to the sustainable urban governance of the cities of Vanadzor and Gyumri, Armenia

Specific objective(s):

• The municipalities of Vanadzor and Gyumri design and implement urban planning, waste recycling and transportation policies in line with national and European standards.
• Users of municipal transports and waste management services have access to safe, healthy, inclusive and green services.
• The residents of Vanadzor and Gyumri are more knowledgeable and aware of adverse effects of plastic waste and fuel transportation on human health and environment, change behaviour to contribute improvement of service delivery.

How to apply?

Interested candidates can submit their CV to the following e-mail։ Այս էլ.փոստի հասցեն պահպանված է spam bots-երից, պետք է Javascript-ին հնարավորություն տալ դիտելու համար mentioning

“ABC.GoV – Administrative /Financial Assistant–Vanadzor” or “ABC.GoV – Administrative /Financial Assistant-Gyumri”

in the subject line. The deadline for applications is 12 March , 2021. Overdue applications will not be accepted. Only the shortlisted applicants will be invited for an interview.