Home Տեղեկատվական կենտրոն Հայտարարություններ Հայտարարություն

Աշխատանքի հայտարարություն

Պաշտոն։  Ծրագրի Հաշվապահ (2 հաստիք՝ Վանաձոր, Գյումրի)

Կազմակերպություն։  Վանաձորի համայնքապետարան

Աշխատանքի վայր։  Վանաձոր համայնք (70% ներգրավվածությամբ) Գյումրի համայնք (50% ներգրավվածությամբ)

Դիմելու վերջնաժամկետ։  12 մարտի 2021 թ․

Աշխատանքի տևողություն։  3 տարի (3 ամիս փորձաշրջանով)

Աշխատանքի ակնկալվող մեկնարկ։  18 մարտի 2021 թ․

Նկարագրություն.  Վանաձորի համայնքապետարանը՝ համագործակցելով Գյումրու համայնքապետարանի և Լեհաստանի Պիլա քաղաքի համայնքապետարանի հետ, ԵՄ ֆինանսավորմամբ սկսում է ԴԱՇԻՆՔ՝ հանուն կայուն և կանաչ կառավարման (ԿԿԿ ԴԱՇԻՆՔ) ABC.GoV: Alliance for Better City Governance, and in Armenian)) ծրագիրը։ Ծրագիրը մեկնարկել է 2021թ փետրվարի 1-ից։

Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է ընտրել Հաշվապահ Վանաձոր և Գյումրի համայնքներում ծրագրի ֆինանսական կառավարման, ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հաշվապահական հաշվառման իրականացման հետ կապված բոլոր գործառույթների համար։

Հիմնական պարտականությունները․

• Ապահովել հաշվապահական հաշվառման վարումը, հաշվետվությունների ժամանակին կազմումն ու համապատասխան մարմիններին ներկայացումը
• Ապահովել Ծրագրի աշխատակազմի աշխատավարձի և այլ վճարների հաշվարկման աշխատանքները
• Ապահովել աշխատողների վերաբերյալ անհատական հաշվետվությունների կազմումը և ներկայացումը
• Ապահովել կնքված պայմանագրերի շրջանակներում կատարված աշխատանքների, մատուցված ծառայությունների և մատակարարված ապրանքների գծով ստացված վճարային փաստաթղթերի ճշտության ստուգումը և հաշվառումը
• Ապահովել ձեռք բերված ապրանքների ընդունման, հաշվառման, պահեստավորման աշխատանքները
• Ապահովել գործուղման նպատակով տրված առհաշիվ գումարների ծախսման մասին հաշվետվությունների ընդունումը
• Իրականացնել ծրագրի ղեկավարի կողմից հանձնարարված այլ համապատասխան առաջադրանքներ ու պարտականություններ
• Ծրագրի Հաշվետվությունների գծով մասնագետի հետ միասին ապահովել ծախսերի ստուգման աուդիտորի գործունեությունը։

Պահանջվող որակավորումները․

• Բարձրագույն կրթություն հաշվապահության, ֆինանսների բնագավառում,
• Ֆինանսական կառավարման, հաշվապահության, բյուջեի կազմման, հաշվետվությունների պատրաստման, դրամական միջոցների տնօրինման առնվազն 5-ամյա փորձ,
• Ֆինանսական և/կամ հաշվապահական հաշվառման ծրագրերի (ՀԾ և այլ), ինչպես նաև ֆինանսական տվյալների վերլուծության իմացություն,
• Միջազգային դոնոր կազմակերպությունների ֆինանսավորմամբ իրականացվող ծրագրերում աշխատանքային փորձ
• Անգլերեն լեզվի իմացություն
• Համակարգչային գրագիտություն (առնվազն` Word, Excel, PowerPoint):

Վարձատրություն.  Ըստ աշխատանքային գործունեության պատմության, բայց ոչ ավելի, քան նախատեսված է ծրագրի բյուջեով։

Ծրագրի նպատակն է.  Նպաստել Վանաձորի և Գյումրու քաղաքային կայուն կառավարմանը։

Ծրագրի բաղադիչներն են․

• Վանաձոր և Գյումրի համայնքների քաղաքային կայուն կառավարման քաղաքականության ու գործիքների բարելավում՝ համահունչ ազգային և ԵՄ չափանիշներին։
• Աջակցություն Վանաձոր և Գյումրի համայնքներին մաքուր շրջակա միջավայր ստեղծելու գործում՝ ներդնելով «կանաչ» հանրային տրանսպորտ և թափոնների վերամշակման պրակտիկա։
• Վանաձորի և Գյումրու համայնքային ծառայողների կարողությունների բարելավում՝ քաղաքային կայուն կառավարման, «կանաչ» տրանսպորտային համակարգի և աղբի վերամշակման արդյունավետ տեխնոլոգիաների գործարկման ոլորտներում։

Ինչպե՞ս դիմել․

Հետաքրքրված անձիք պետք է իրենց ինքնակենսագրությունը (CV) ներկայացնեն հետևյալ էլելկտրոնային փոստով․ Այս էլ.փոստի հասցեն պահպանված է spam bots-երից, պետք է Javascript-ին հնարավորություն տալ դիտելու համար ` վերնագրում նշելով

«ABC.GoV- ԴԱՇԻՆՔ ծրագիր․ Ֆինանսական և ադմինիստրատիվ հարցերով օգնական- Վանաձոր» կամ Ֆինանսական և ադմինիստրատիվ հարցերով օգնական- Գյումրի»։

Դիմումների վերջնաժամկետը 2021 թ մարտի 12-ն է։ Ժամկետանց դիմումները չեն ընդունվելու։ Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն Ընտրող հանձնաժողովի կողմից ինքնակենսագրականների հիման վրա ընտված դիմորդները։

 

 

Position։  Accountant

Organization։  Vanadzor Municipality

Post Location (s)։  Vanadzor community (70% involvement)/ Gyumri community (50% involvement)

Application deadline։  12 March, 2021

Employment։  3 years (3 months probation period)

Expected start date։  18 March, 2021

Description:  Vanadzor Municipality, in cooperation with Gyumri Municipality, Pila Municipality, Poland, launches EU-funded Alliance for Better City Governance Project. (ABC.GoV). The Project started on 1 February, 2021.

Within the framework of the project, it is planned to recruit an experienced Administrative/Financial Assistant who will be responsible for providing assistance in financial, administrative and logistical issues.

Main Responsibilities:

• Ensure account keeping, in time preparation and submission of reports to relevant bodies
• Ensure calculation of salaries, other payments to Project employees
• Ensure preparation and submission of individual statements about employees
• Ensure verification and registration of received payment documents on works implemented, services provided and products delivered under concluded contracts
• Ensure registration activities of acceptance, storage of obtained product material values
• Ensure accepting of statements on expenditure of imprest amounts for business trips
• Carry out other related tasks and responsibilities as requested by the Team Leader, and project coordinators
• With the Compliance and Reporting Specialist support the auditor in expenditure verification mission.

Qualifications and Experience:

• University degree in accounting, finance
• At least 5 years of experience n finance management, accounting, budgeting, report writing, cash management
• Knowledge of financial and/or accounting applications (Armenian programs (AP), etc.) and financial data analysis
• Work experience in projects funded by international donor organizations is desirable
• Proficiency in English
• Computer literacy (at least Word, Excel, PowerPoint)

Remuneration.  According to the salary history, but not more than budget by the project.

About the Project.  Overall objective: Contribute to the sustainable urban governance of the cities of Vanadzor and Gyumri, Armenia

Specific objective(s):

• The municipalities of Vanadzor and Gyumri design and implement urban planning, waste recycling and transportation policies in line with national and European standards.
• Users of municipal transports and waste management services have access to safe, healthy, inclusive and green services.
• The residents of Vanadzor and Gyumri are more knowledgeable and aware of adverse effects of plastic waste and fuel transportation on human health and environment, change behaviour to contribute improvement of service delivery.

How to apply?

Interested candidates can submit their CV to the following e-mail։ Այս էլ.փոստի հասցեն պահպանված է spam bots-երից, պետք է Javascript-ին հնարավորություն տալ դիտելու համար mentioning

“ABC.GoV – Administrative /Financial Assistant–Vanadzor” or “ABC.GoV – Administrative /Financial Assistant-Gyumri”

in the subject line. The deadline for applications is 12 March , 2021. Overdue applications will not be accepted. Only the shortlisted applicants will be invited for an interview.